وای خدایا گیج شدم؛ خدایا چیکار کنم؟؟؟؟؟

خدایا چی درسته چی غلط؟؟

خدایا بهش زنگ بزنم یا نه؟؟؟

وای خدایا گیج شدم خیلی گیج........................

کمکم کن....

/ 0 نظر / 3 بازدید