خدایا چه مرگم شده ؟؟

خدایــــــــــــــــــــــــــا

کاش حداقل خودم می فهمیدم دردم چیه که این طور دلم گرفته

/ 1 نظر / 4 بازدید
شسشس

[بغل]