سلام خداجونم

سلام خدایم.

نمیدونم بهم گوش میدی یا نه!!! ولی میخوام باهات حرف بزنم. میخوام از همه چی واست میخوام شادی هام و ناراحتی هامو گله هامو به تو بگم.

خدایا میدونم من هرجا که باشم میتونم باها تحرف بزنم اما این وبلاگ رو ساختم که برات بنویسم تا حرفام بمونه............

خداجون میدونم دختر خوبی نبودم و نیستم اما دوووسستتتتتت دااارررررررمممممممم خدایا فقط با امید به مهربونی تو آرامش میگیرمماچماچ

/ 0 نظر / 10 بازدید