تضاد

تضاد

تضاد

خدایا خسته شدم از این تضادها

حس می کنم دچار دوگانگی شدم

دیگه نمیدونم چی درسته چی غلط

کمکم کن

 

/ 0 نظر / 4 بازدید