خدایا اگه قسمتمه باهاش باشم اگه مال هم هستیم بهم صبر و تحمل اونقدر بده که لحظه لحظه ی زندگیش کنارش باشم

خدایا اگه سرنوشتم قرار گرفتن توی این مسیره کمکم کن ...

کمکم قوی باشم

محکم باشم

کمکم کن این ضعف رو از خودم دور کنم

کمکم کن . . .