خدایا چه مرگم شده ؟؟

خدایــــــــــــــــــــــــــا

کاش حداقل خودم می فهمیدم دردم چیه که این طور دلم گرفته