خدایا چی شد یه دفعه خاطرات زنده شد واسم!
چرا رفتم سراغ اون سایت نگران

خدایا دلم تنگ شد براش

آخه چرا دلم اینقدر دیوونه اس

خدایا بدجور دلتنگش شدم

حالا با این دل دیوونه چیکار کنم؟!؟!

دلم می خواد گریه کنم
هق هق گریخ ام برسه به آسمون
دلم فریاد بکشم
فریاد از دست دوست داشتن
از دست بی وفایی
از دست نفهمی آدما
فریاد از دست این دل دیوونه

بیچاره دلم

بیچاره دلم....

 

آخ ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا