خدایا بابالنگ درازم کجاس؟!
چرا جوابم رو نمیده؟!
خدایا به دلش بنداز یه زنگ من بزنه ناراحت