نقطه چین...

آره یه عالمه نقطه چین

نقطه چین هایی که فقط و فقط تو می دونی یعنی چی لبخندماچ