از خودم بدم میاد

بدم میاد

بدم میاد

خدایا من کی ام؟؟؟؟؟

ای خدا......