خدایا دلم واسه مامان بابا تنگ شده، تازه دیروز رفتن ناراحت

چطوری تا هفته ی دیگه طاقت بیارم نگران

بغض داره خفه ام میکنه

خدایا بد جوری دلم تنگه افسوس

خدایا