خداجونم دارن اذان میگین دلم خیلی گرفته، گریه کردم خیلی گریه کردم اما سبک نشدم چیکار کنم با این حال بدی که دارم .................

کمکم کن، تنهام نذار

فقط تو رو دارم

به دادم برس

خدایا فقط تو رو دارم. نذار امید به تو از دلم بره...........

آآآآآآخخخخ خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا