خداجونم روز خوبی بود شکرت، یه دنیا شکرت

بارون قشنگی اومد و

قشنگتر از اون

بودن کنار خانواده و لذت بردن بود

خدایا کاری کن بازم این طور همه دور  هم جمع بشیم.

خدایا همیشه می ترسم مامان بزرگ و آقاجون رو از دست بدیم و اون وقت کل خانواده پراکنده بشن. خدایا می دونی چقدر همشون رو دوست دارم مراقبشون باش.

 

دوست دارم خداجونم ماچ

ممنون بابت امروز بغل