خدایا دلم گرفته

دلم خیلی گرفته

بدجور احساس تنهایی می کنم

حال خودم رو نمی فهمم

دلم می خواد فریاد بکشم

خدایا من کی ام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایا

خدایا

خدایا