خدایا چیکار کنم،

لعنت به هرچی امتحان و درس و استادگریه

نه دیگه می تونم درس بخونم نه چیزی بلدم ، کاش بلد بودم بیخیال باشم

دارم دیوونه میشم خدایا

کاش حداقل می تونستم گریه کنم

اَه چه چیز بیخودی عصبیم کرده  ،‌ امتحان!!!!!

خدایا

دلم گرفته ، باز همه چیز عصبیم می کنه، باز زودرنج شدم  گریه

خدایا من و بگیر تو آغوشت تا ابرای دلم باریدن بگیره تا آروم بشم

خداجونم