خدایا باز دارم دیوونه میشم،

می ترسم

می ترسم

می ترسم

از تب تلخ فراموشی می ترسم

خدایا

به تاریکی گرفتارم ، شبم گم کرده مهتاب رو

 

آخ چرا نمی تونم گریه کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

ای خدااااااااااااااااااااا