خدایا میوه ی درخت سیب سحرم کرده نگران

جادو شدم خدایا

می ترسم

چیکار کنم؟؟؟

من رو از این طلسم نجات بده

می خوام بیام طرفت اما اسیر شدم

دارم دیوونه میشم

کمکم کن

کمکم کن

خدایا