خدایا

خدایا

خدایا

تو ببخش خطاهامو دوباره

خدایا

چیکار کنم؟؟؟؟

دلم برات تنگ شده خداجونم.

خدایا من کجا میرم؟ کجای جاده دلتنگه؟؟؟؟

 

 

می خوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره

سر راه بهشت من درخت سیب می کاره...

 

خدایا من رو از این درخت سیب نجات بده، من سیب نیاز ندارم از سیب می ترسم من فقط تو رو می خوام...

چرا درست وقتی که داشتم مسیر رو پیدا می کردم باید این اتفاق بیفته؟؟

خدایا کمکم کن ،‌می ترسم ، از این چاهی که با پای خودم رفتم توش می ترسم ... خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا