خدایا حلالش کردم

خدایا دلم نمی خواد کینه تو دلم باشه ،‌حلالش کردم خودمم بخشیدم

خدایا این دل من آماده که پر بزنه طرفت پس کمکم کن که بال و پرم هنوز خیلی ظریفه

خدایا می خوام از گذشته رها شم کمکم کن

دوست دارم خداجونم