خدایا دلم...

آخ دلم

دارم می ترکم

تنهام، هیچ کس نیست! هیچ کس نفهمید دردم رو.............

کمکم کن...