خدا جونم  بغلماچبغل

دوست دارم دوست دارم. میبخشی من رو آره؟؟

فقط تو رو دارماقلببغل