خدایا چیکار کنم؟؟؟؟

دارم دیوونه میشم...

چرا هیچ کس نمیذاره یه مدت مال خودم باش اگه نخوام بشینم درس بخونم یا کار خونه بکنم یا کاری کنم که از نظر بقیه مفیده کی رو باید ببینم؟؟؟؟؟

خدایا تو حداقل من رو می فهمی، آره؟؟؟ تو رو دارم کنارم مگه نه؟؟؟

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگریهگریهگریهگریه