خدایا خوش به حالشون چه قدر خوب فکر میکنن.

خدایا چرا شر رشته ی زندگیم از دستم در رفته !!!!!!!!!!!!!!!

خدایا کمکم کن از این پریشون حالی می ترسم چرا نمیدونم چی می خوام از زندگی؟؟؟؟

ای خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداااا