خدایا خیلی می ترسم. کمکم کن. خدایا همه چیز رو میسپارم دست خودت...

کمکم کن.