خدایا نمیدونم چرا اینقدر دلم میخواد گردنبندش دوباره بندازم گردن . دلم واسش تنگ شده....

چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟
خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاافسوس