خدایا دلم میخواد باهات حرف بزنم نه با بغض نه با ناراحتی بلکه با یه آرامش خاص اشک تو چشمام جمع شده اما اشک غم نیست ،

خداجون من خیلی چیزا از دست دادم درست اما خیلی چیزا هم یاد گرفتم و بازم باید شاکرت باشم چون به دادم رسیدی به موقع مثل همیشه

 

 

فقط میتونم بگم دوست دارم و من رو ببخش که فراموشت کردم.....