خدایا تازه دارم میفهمم چرا این وضعیت و سردرگمی بهم دست داد

خدایا نذار بیشتر از این ازت دور بشم

خدایا اگه از تو دور بشم وااای باز اوضاع وحشتناک میشه

خدایا فقط تو رو میخوام

فقط تو

میدونم بهنرین احساس آرامش رو وقتی با تو هستم دارم

خدایا من رو ببخش بازو ازت دور بازم تو به یادم بودی و من فراموشت کردم

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــداجــــــونــــــــــــــــــــــــــــــم دوست دارم