آخ خدایا چیکار کنم؟

یعنی جواب میده؟

جواب داد چی بهش بگم آخه!!!!

من که نه دلم میاد نه میتونم بگم که چیکار کرده که چی به برسم اومده این مدت از دستش.....

بهترین کار اینه که بعد از عملش تموم کنم رابطه رو آخه دیگه دارم کم میارم دیگه چیزی ازم نمونده که بخواد این وضعیت رو تحمل کنه...

خدایا کمکم کن......