خدیا توی این تنهایی فقط تو پشت و پناهمی. میدونم بنده ی خوبی نبودم اما تو بزرگی به مهربونی خودت ببخش و بهم پر و بال بده.کمکم کن از تنهایی بیرون بیام.خودت یکی رو سر راهم بزار.........