خدایا چی بگم؟؟؟؟

تو که همه چیز رو می دونی........