خدایا دلم گرفته، دلم یه دوست می خواد واسه درد دل، دیگه کسی واسم نمونده که بتونم حرفام رو بهش بزنم.خدایا به شونه واسه تکیه کردن،واسه پناه گریه هام نیاز دارم

خدااایااااااااااااااااا