خدایا احوال دلم رو این روزا فقط خودت می دونی پس کمکم کن.

خیلی بهت نیاز دارم......